ผลงานทางวิชาการ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพลอง

นายบรรจง  วงศ์ใจมา  ครูชำนาญการ  ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
1. เรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล Access 2016
2. สื่อการเรียนออนไลน์ รายวิชาระบบจัดการฐานข้อมูล Access 2016


นายธีรุตณ์ปกรณ์  นาทธีรนันท์ ครูชำนาญการ  ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1. เรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา...........................................


นายยุทธพงษ์  ธงสิบสอง ครูชำนาญการ  ทำหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ
1. เรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

^